Senior Engineer Elektrotechniek

Den Helder

Marine Engineering, Services

Full Time

€3000 - €3500

Bachelor

We zijn op zoek naar een gemotiveerde Senior Engineer Elektrotechniek voor een uitdagende projectbaan van 4 jaar bij de Koninklijke Marine in Den Helder.

Apply for this job

Job description

Beschrijving afdeling
De Instandhoudingsgroep Onderzeeboten (IG OZB) is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de walrusklasse onderzeeboten. -De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofddoelstelling het verwezenlijken en bestedingen van de geëiste materiële gereedheid van de onderzeeboten.

Beschrijving taken afdeling
De afdeling engineering is o a verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de instandhoudingsplannen van de Walrusklasse onderzeeboten, het voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud en complexe-onderhoudsopdrachten.

Functie omschrijving en taken
1. Fungeert als installatieverantwoordelijke engineer van een cluster van (complexe) installaties bij instandhouding en modificaties, t.b.v. onderhoud technische beheertaken en voorraadbeheertaken van Engineering en t.b.v. afvoerprojecten), door:

 • het analyseren van ontwerpgegevens van nieuw c.q. gewijzigd materieel
 • het formuleren van normstelling in bestekken en productspecificaties
 • het in bedrijf stellen/beproeven van de nieuwe of ingrijpend gewijzigde systemen
 • het maken en wijzigen van instandhoudingsconcepten (IHC'n) en P0- documenten
 • het in voorkomende gevallen te beoordelen in hoeverre kan worden afgeweken van de normen, dan wel in hoeverre het materieel wordt beperkt in haar gebruiksmogelijkheden
 • het analyseren van knelpunten en historische gegevens betreffende onderhoud en storingen in samenwerking met materiaalplanners en werkvoorbereiders/planners (het zogenaamde driehoeksoverleg)
 • het formuleren en uitwerken van voorstellen ter verbetering van de materiele gereedheid en/of verlaging van de onderhoudskosten
 • het inhoudelijk beheren (dat wil zeggen: zo nodig aanvullen, wijzigen en verbeteren) van technische standaarden ten behoeve van de werkvoorbereiding en de uitvoering
 • het onderzoeken van gebreken aan repairables, het kiezen voor repareren of verschroten en het maken van TOS'n (Technische Opdracht Stellingen)
 • het leveren van artikelspecificaties ten behoeve va n verwerving c.q. interne aanmaak en samen met de materiaalplanning en inkoop afsluiten c.q. aanpassen van afroepcontracten
 • het zoeken naar een gelijkwaardige vervanger ingeval van niet meer leverbare artikelen
 • het samen met de betreffende materiaalplanner logistieke en technische analyses van het voor raadbestand voor te bereiden, te plannen en uit te voeren
 • het bijdragen aan het borgen van de kwaliteit van de nieuw geleverde en reeds op voorraad liggende artikelen. Onder meer door in de bestelspecificatie aan te geven hoe de kwaliteit moet worden aangetoond, het uitvoeren van verificaties en technische innamecontroles en het maken van voorschriften betreffende opslagcondities
 • het inventariseren van consequenties van afvoeren onder andere ten aanzien van de informatie banken, hulpmiddelen, voorraden, kennisoverschotten, outillage
 • het adviseren over mogelijk hergebruik van systemen, onderdelen, voorraden enz., inzake eventuele milieuproblemen gepaard gaande met het afvoeren van materieel en inzake het conserveren van in de toekomst af te voeren materieel

2. Verzorgt normstelling, voorbereiding en planning bij onderhoudsopdrachten (inclusief modificaties) en begeleidt/ondersteunt tijdens de uitvoering door:

 • het verstrekken van technische adviezen
 • het maken van uren- en kostenramingen bij modificaties en ten behoeve van uitbestedingen
 • het technisch inhoudelijk en prijstechnisch beoordelen/vergelijken van offertes
 • het aanleveren van ramingen ten behoeve van het opstellen van masterplannen en raamafspraken
 • het aanmaken van informatie ten behoeve van reparatielijsten/TOS'n en test-/controleplannen
 • het maken van testcontroleplannen voor onderhoudsprojecten
 • het voorbereiden en initiëren van de behoeftestelling voor de kritische materialen
 • het uitvoeren van in de test-/controleplannen beschreven verificatie activiteiten
 • het verstekken van technisch advies en aanvullende informatie tijdens de detailvoorbereiding en tijdens de uitvoering van het onderhoud

3. Coördineert bijdragen van de Sectie Engineering lG/TG aan het ILS proces door:

 • het coördineren bij de voorbereiding en uitvoering van opdrachten aan Engineering lG/TG bij nieuwbouwprojecten, bij modificaties en bij afvoerprojecten
 • het in kaart brengen van de door de onderhouder en bevoorrader gewenste output van het lLS proces bij nieuwbouw-, modificatie- en/of afvoerprojecten
 • te regelen dat voor de onderhouder en bevoorrader bestemde output van het ILS-proces wordt gecontroleerd op tijdigheid, kwaliteit en compleetheid
 • te regelen dat geaccepteerde outputgegevens worden verwerkt in de betreffende systemen (SAP, CAD e.a.), dan wel geschoond in verband met afvoerprojecten
 • te regelen dat wal- en boordvoorraden worden geschoond dan wel aangevuld; het initiëren van noodzakelijke aanpassingen bij en de betreffende diensten en walinstellingen
 • het initiëren van opleidingen/trainingen voor personeel belast met onderhoudstaken
 • het houden van installatie management overleg
 • het afstemmen van het ILS plan met system engineering
 • het coachen van de engineers binnen het technisch domein

4. Ondersteunt de productieafdelingen door:

 • het ter plaatse adviseren/ondersteunen in geval van vragen/problemen bij de voorbereiding en uitvoering van onderhoud
 • het uitvoeren van de opgedragen analysetaken, gericht op het optimaliseren van het onderhoudsproces
 • te participeren in het verbeterproces van de betreffende afdeling
 • het bijhouden van de voor de productieafdeling relevante ontwikkelingen en vervolgens initiëren en uitwerken van aanpassingen en vernieuwingen in het onderhoudsproces

5. Fungeert als kennis coördinator voor een breed domein van aan hem toegewezen kennisgebieden door:

 • het toekomstgericht inventariseren van de benodigde kennis en kunde
 • zorg te dragen voor het inrichten en up - to date houden van een kennisdatabank
 • periodiek onderzoek te doen naar het ontbreken van benodigde kennis en kunde in onze organisatie
 • het doen van voorstellen voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en kunde
 • het initiëren van maatregelen om verlies van kennis en kunde te voorkomen
 • het maken van plannen voor het uitdragen en leren toepassen van kennis en kunde
 • het coördineren bij het uitvoeren van goedgekeurde plannen en voorstellen

Job requirements

Eisen

 • Beschikt over minimaal 10 jaar werkervaring als Senior Engineer Elektrotechniek, waarvan minimaal 5 jaar in de afgelopen 10 jaar
 • De werkervaring dient overeen te komen zoals in de functie omschrijvingen en in combinatie met de volgende deelgebieden: gelijkstroomtechniek, schakeltechniek, sensortechniek, batterrijtechniek, vermogenstechnologie, EMC kennis en complexe metingen
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • In het bezit van een VCA-BASIS certificering
 • Nederlandse nationaliteit is vereist i.v.m. verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG - Justis) en Verklaring van Geen Bezwaar (VGB – MIVD)
 • Beschikt over SAP ervaring, bestaande uit: Het kunnen opstellen invoeren van taaklijsten, TOS, ATB's / Het kunnen invoeren van M5 meldingen / Het kunnen analyseren en verwerken va n diverse type SAP meldingen, orders en sub-orders

Wensen

 • Beschikt over certificaat voor een SAP opleiding ILS01 & ILS03
 • Beschikt over een certificaat projectmanagement IMPA-D
 • Beschikt over werkervaring binnen de DMI organisatie en in het bijzonder de IG-OZB in de afgelopen 5 jaar
 • Heeft kennis van het ILS-proces, kennis bestaan uit: De kandidaat moet kennis hebben van de voorgeschreven en feitelijke configuratie van de Walrusklasse. Hij/zij adviseert de normsteller met betrekking tot het instandhoudingsconcept van het wapensysteem of delen hiervan. Hij/zij heeft verstand van de werkelijke configuratie, functieplaatsen, artikelstuklijsten en de inhoud van OLM/ILM en DLM taken voor het wapensysteem. Hij/zij beheert het documentatiepakket voor het wapensysteem of delen hiervan

 

Our offer

 • Projectcontract voor 4 jaar
 • Salaris 3000 – 3500 euro bruto per maand (afhankelijk van kennis en ervaring)

Company description

Apply for: Senior Engineer Elektrotechniek

Oceanwide processes confidential information, including personal data. We will handle your personal data confidentially in accordance with our Privacystatement.

Do you have questions about this vacancy?

Bart Schmits can tell you all about it.

Apply for this job