Privacy Verklaring

Introductie

Privacy statement (English)

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Oceanwide is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen van de Nederlandse wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u persoonsgegevens aan Oceanwide verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van Oceanwide. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander bedrijf of instelling) ontvangen.

Gegevensverwerking website bezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Wij verwerken gegevens over de datum, tijd en toegang tot onze website, via welk kanaal u op onze website bent gekomen, welke pagina’s en onderdelen u bezoekt en welke informatie u up- of downloadt van de website.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de verwerking van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor u te regelen;
 • om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, SMS, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Oceanwide aanbiedingen te kunnen doen;
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen en (selfservice) portals;
 • om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Oceanwide verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

Oceanwide kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Oceanwide uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw identiteitsbewijs waarvan wij op grond van de wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan HR, de salarisadministratie, bewerkers, de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.

Oceanwide bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving:

 • Indien u (nog) niet voor Oceanwide heeft gewerkt dan bewaren wij uw gegevens tot 2 jaar na het laatste akkoord;
 • Indien u voor Oceanwide heeft gewerkt zijn u gegevens tot 2 jaar beschikbaar na einde dienstverband. Indien er sprake is van een langere wettelijke bewaarplicht moeten bepaalde gegevens langer worden bewaard.

Gebruik Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Oceanwide van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke relaties (zoals  opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, SMS, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web-omgevingen, portals en intranetomgevingen;
 • om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze websites dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via uw contactpersoon verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop Oceanwide uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@oceanwidecrew.com, dan wel door een brief te sturen naar Oceanwide, t.a.v. Juridische Zaken, Stadhuisplein 20, 4382 LG Vlissingen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen privacy statement

Oceanwide kan dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de website van Oceanwide te raadplegen.